Členský príspevok:

Členský príspevok je potrebné zaplatiť najnesôr do 28.02. 2019:

  • Pokladníkovi MKK
  • Členovi výboru MKK
  • Prevodom na bankový účet MKK Lazany

č. účtu MKK Lazany -  FIO banka - IBAN: SK49 8330 0000 0027 0140 3039   (identifikácia: meno člena, variabilný symbol: 2019)

                                         30.- € /osoba.