Členský príspevok:

Členský príspevok je potrebné zaplatiť najnesôr do 28.02. 2017 !!! :

  • Pokladníkovi MKK
  • Členovi výboru MKK
  • Prevodom na bankový účet MKK Lazany

č. účtu MKK Lazany -  SLSP Prievidza 0373627113/0900  - IBAN SK33 0900 0000 0003 7362 7113   (identifikácia: meno platcu+členské 2017)

                                         30.- € /osoba.